Huishoudelijk reglement

TOEPASSINGSGEBIED 

 1. Dit reglement is van toepassing voor het gebruik van de zaal, de keuken en alle bijhorende binnen- en buitenruimtes, gelegen Oude Kerkstraat 2/1, 3350 Linter (Orsmaal-Gussenhoven). 
 2. De prijzen worden jaarlijks bepaald (zie prijslijst in bijlage). 
 3. Er wordt een jaarkalender opgemaakt in de maand januari van het betreffende jaar, in overleg met PSVO en de lokale verenigingen. De niet ingenomen data zijn vrij voor verdere verhuur. 

GEBRUIK VAN DE ZAAL 

 1. Het gebouw kan gehuurd worden voor privéfeesten (communiefeest, lentefeest, familiefeest,…) of activiteiten van verenigingen (eetdag, quiz, bingo,…). Men huurt dan de zaal, de keuken en het sanitaire blok. Het gebouw wordt NIET verhuurd voor fuiven, dansfeesten, vaten of gelijkaardige evenementen. De verhuurder kan voor elke aanvraag afzonderlijk beslissen of een activiteit al dan niet kan doorgaan. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zelf de evenementenaanvraag bij de gemeente Linter in te dienen. Het evenement kan enkel doorgaan als hiervoor door het schepencollege toestemming werd gegeven. 
 2. De gebruiker stemt erin toe dat de bestuursleden van de vzw “Levenslust” op ieder ogenblik vrije toegang hebben tot de lokalen; hij zal zich gedragen volgens de richtlijnen verstrekt door deze personen, die zelfs kunnen beslissen tot het beëindigen van de activiteit indien er inbreuken op dit huishoudelijk reglement vastgesteld worden. 
 3. Er zijn geen openbare dansfeesten toegelaten in de zaal. 
 4. De huurder is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud, organisatie en deelnemers). 

SCHADE 

 1. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan roerende en onroerende goederen, zijnde het gebouw en de uitrustingen. 
 2. Veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden aan de verhuurder. 
 3. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van of schade aan achtergelaten goederen van de huurder. De huurder moet onmiddellijk na de activiteit alle goederen die niet tot de infrastructuur behoren verwijderen en alle tot de infrastructuur behorende goederen op zijn originele plaats terugzetten. 

BILLIJKE VERGOEDING 

 1. Wat betreft de billijke vergoeding zal de verhuurder een jaarforfait betalen. De huurder dient tijdig de nodige taksen en auteursrechten te betalen (Sabam). Indien de huurder in gebreke blijft, zijn de boetes ten laste van de huurder. 

VEILIGHEID 

 1. Er geldt een rookverbod in het hele gebouw.
 2. Alle uitgangen en doorwegen moeten gedurende het gebruik van alle lokalen vrij blijven, zodat de deuren / uitgangen onmiddellijk kunnen geopend worden.
 3. De blusapparaten en alle andere veiligheidsmaterialen moeten volledig vrij, gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar blijven. Bij misbruik / beschadiging worden de kosten van vervanging verhaald op de gebruiker.
 4. De huurder moet op de hoogte zijn van het plan voor noodevacuatie, het openen van de deuren en de locatie van de brandbestrijdingsmiddelen. 
 5. Er bevindt zich een EHBOkoffer in de keuken, in de daarvoor bestemde kast met logo EHBO. 
 6. Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen heeft de verplichte stopzetting van de activiteiten tot gevolg. 

  VERSIERINGEN 

  1. Het aanbrengen van versieringen of reclame mag alleen als dit geen schade toebrengt: 
  • geen gebruik van brandbaar materiaal, zoals kaarsen, brandalcohol…
  • er mag niets opgehangen worden met duimspijkers of in de muur genageld worden, 
  • geen folies of plastiek aan de binnenkant van de ramen, 
  • geen gebruik van verf. 

  GEBRUIK INFRASTRUCTUUR 

  1. De sleutel wordt afgehaald bij Huize Levenslust vzw op het afgesproken uur. Na de activiteit wordt de sleutel daar terug ingeleverd. 
  2. Bij verlies van de sleutel van de buitendeuren wordt een schadevergoeding van € 500,00 aangerekend (kostprijs voor het plaatsen van nieuwe sloten). 
  3. Het gebruik van materiaal is inbegrepen in de huur van de zaal. 
  4. De lokalen mogen slechts gebruikt worden op de afgesproken dagen en uren. Een korte bezetting geeft geen recht op prijsvermindering; een langere bezetting zal aangerekend worden volgens de prijslijst. Dit kan alleen als de zaal vrij is en moet steeds aangevraagd worden. 
  5. De lokalen mogen alleen gebruikt worden voor het doel zoals afgesproken bij reservatie. 
  6. Het ter beschikking stellen van de lokalen aan derden is verboden.

  OPRUIMEN 

  1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval, volgens de geldende regels van de gemeente Linter. Afvalzakken moeten door de gebruiker zelf voorzien worden. 
  2. De lokalen moeten netjes achtergelaten worden: 
  3. tafels en stoelen gestapeld achteraan in de zaal, 
  4. afwas gedaan en in de daartoe bestemde bakken en kasten gezet, 
  5. alles wordt geborsteld, 
  6. er blijft geen afval achter in binnen- en buitenruimtes. 
  7. Bij het verlaten van de zaal wordt de verlichting uitgedaan en de verwarming uitgezet. 
  8. Het niet naleven van een van deze afspraken zal worden aangerekend met een boete van 50 euro. 

  OVERMACHT 

  1. Indien de zaal, ondanks reservatie, door een situatie van overmacht of crisis onmogelijk ter beschikking kan gesteld worden, dan blijft de verantwoordelijkheid van de ter beschikking steller strikt beperkt tot het betalen van de door de gebruiker vooraf betaalde sommen. 

  NALEVING VAN REGLEMENT EN BETWISTINGEN

  1. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de bepalingen en voorwaarden gesteld in dit huishoudelijk reglement. 
  2. In geval van betwistingen is alleen de Rechtbank van Leuven bevoegd.